Najczęściej kupowane

Informacja

Nowe produkty

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.scandi-room.pl prowadzony jest przez Lenę Wrzosek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. WRZOS Lena Wrzosek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Wktorowo 23, 88-410 Gąsawa NIP:556 265 29 34, REGON:363086977, adres poczty elektronicznej(e-mail): biuro@scandi-room.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.scandi-room.pl, zamówienia indywidualne drogą mailową: biuro@scandi-room.pl

II. OFERTA

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.scandi-room.pl są nowe, wykonywane ręcznie.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie  www.scandi-room.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 80 dni roboczych, w zależności od rodzaju zamówionego produktu. Czas realizacji podany na podstronie produktów jest orientacyjny i może być krótszy lub ulec wydłużeniu.

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie Internetowym
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy 24
  • przelew bankowy
 2. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
  36 1090 2835 0000 0001 3196 4008

V.  REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówione towary  doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej  w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania
 2. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy www.scandi-room.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy.
 3. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.
 4. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@scandi-room.pl.
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu Faktura VAT.

VI. REKLAMACJE

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  • pisemnie na adres: Wiktorowo 23, 88-410 Gąsawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
   biuro@scandi-room.pl;
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 5. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Reklamacje dotyczące usterek powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu spisanego przy kurierze i/ lub na podstawie opisu i zdjęć przesłanych na adres biuro@scandi-room.pl.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.scandi-room.pl  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 8. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.scandi-room.pl. wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.scandi-room.pl.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego (za sprawą zmiany wymiarów produktu czy wzorów użytych tkanin) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.)
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Wiktorowo 23, 88-410 Gąsawa.
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-maila: biuro@scandi-room.pl
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru do Klienta również w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.scandi-room.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.scandi-room.pl oznacza dostępność towaru, jednak  nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.